vineri, 16 decembrie 2011

Liceul Academic „Mircea Eliade" din Chişinău

Misiunea Liceului Academic Român-Englez „Mircea Eliade"
Formarea personalităţii elevului în baza valorilor sociale (politice, economice, etice, juridice)
exprimate în norme de comportament social şi a celor culturale (teoretice, istorice, estetice, religioase) exprimate în norme de comportament cultural din valorile etern umane: Adevărul, Binele, Frumosul, Pietatea - acţiune înţeleasă drept tendinţă permanentă de apropiere a elevului de valorile fundamentale ale omenirii.
Liceul academic român-englez „Mircea Eliade" a luat fiinţă la 1 septembrie 1990, fiind printre primele licee din Republica Moldova.

Liceul poartă numele marelui savant, scriitor şi filosof al secolului XX Mircea Eliade şi este cu studierea aprofundată a limbii engleze. Denumirea deplină a liceului fiind Liceul Academic Român-Englez „Mircea Eliade", conform Hotărârii prezidiului Consiliului mu
nicipal Chişinău de deputaţi ai poporului din 10.10.1990.
Corpul didactic al liceului a fost selectat pe bază de concurs, luîndu-se în considerare meritele, rezultatele la disciplina pe care o predă. A fost selectat şi contingentul de elevi, în baza unor testări. Acum clasele din cadrul liceului sunt completate pe bază de concurs, elevii susţinând foarte riguros probe şi testări la câteva discipline, începând chiar cu clasa a I-a, formând astfel un centru de instruire cu un potenţial intelectual valoros.
Azi, contingentul de elevi din clasele a I-XII-a atinge circa 1000 de elevi. Contribuie la dezvoltarea acestui potenţial corpul didactic al liceului (în frunte cu directorul dna Elvira Grâu) care numără la moment circa 50 de profesori, majoritatea din ei având grade didactice şi anume: - zece profesori sau 20 % au calificativul "Grad superior";
- treisprezece profesori sau 26 % - "Gradul I" şi

- doisprezece profesori sau 24 % - ""Gradul II";

- avem 4 doctori în ştiinţă.

Conducătorul instituţiei are gradul didactic superior şi gradul managerial superior.

Realmente toţi profesorii sunt menţionaţi la diferite concursuri şi olimpiade (de orice nivel) prin locurile de frunte pe care le ocupă discipolii lor.

Sunt îmbucurătoare rezultatele din ultimii 4-5 ani la diferite discipline. Numărul premianţilor la diverse concursuri şi olimpiade creşte pe an ce trece, ajungând la momentul dat până la 194 din cei circa 1000 de elevi care sunt în liceu, din care: premiul 1-49 de locuri; premiul II - 48 de locuri; premiul III - 57 de locuri; menţiune - 40 de locuri.

Liceul se poate mân
dri şi prin faptul că a fost primul prin rezultatele obţinute la concursurile naţionale şi internaţionale, înscriind în activul său primele medalii de bronz şi argint ale Republicii Moldova la disciplinele matematică, informatică, limbă română.
Chiar din pri
mii ani de existenţă şi activitate a liceului, un număr remarcabil de elevi participă şi ocupă locuri de frunte în cadrul concursurilor şi olimpiadelor la disciplinele şcolare.
Numărul de locuri premiante, obţinute de elevii liceu
lui, este un prilej de satisfacţie şi bucurie şi constituie un bilanţ îmbucurător. Mai ales că numărul de locuri pe an ce trece creşte, pe când numărul de elevi ai liceului rămâne nemodificat circa 1000 elevi:
Practic, componenţa multor echipe ce reprezintă Republica Moldova la diferite concursuri şi olimpiade naţionale şi internaţionale este formată din elevii acestui liceu.

În fiecare an, un număr de 30 elevi se bucură de premiul "Mircea Eliade".

Letopiseţul liceului înregistrează 10 promoţii de absolvenţi, ultimele cinci - cu diplome de BAC. Acestea din urmă au înregistrat una dintre cele mai înalte medii la examenele de bacalaureat din Republica Moldova, care este permanent în creştere.


Pe meridianele lumii
Toţi elevii liceului studiază limba engleză, obţinând rezultate foarte bune la această disciplină, ceea ce se confirmă prin victoriile suportate de echipa de Debate a liceului condusă de antrenorul de rang internaţional dna M. Duşciac. Aceasta se mai confirmă şi prin faptul că mulţi elevi (cca 10-15) anual câştigă burse de studii în străinătate de la organizaţii de gen ACCELS, SOROS etc. Unii din ei întorcându-se cu locuri premiante (I, II, chiar şi cu medalie de bronz) obţinute la concursuri regionale şi statale la diverse discipline.

Posedând limba engleză, elevii liceului au beneficiat de participarea la diverse proiecte de schimburi de elevi cu SUA: California, Alasca, Pensylvania, Florida


Schimb de experienţă
În anul 1991, un grup de elevi a vizitat oraşul Anchorage (Alasca, SUA), după care trei elevi s-au bucurat de invitaţia a trei familii pentru a-şi continua studiile în acest oraş timp de un an.

Tot în acest an, un grup de elevi din liceu au găzduit a 26 elevi şi 10 profesori şi părinţi (ai unor elevi) din or. Sacramento (California, SUA).

În anul 1992 s-au întreprins două vizite ale elevilor noştri la cei din Sacramento.
Anul 1995-1996 a realizat relaţii frumoase cu un grup de elevi din Orlando (Florida, SUA), iar în primăvara lui 1998 un alt grup din liceu a vizitat oraşul Philadelphia (Pennsylvania, SUA).

La studii peste hotare
Eforturile depuse de corpul didactic în instruirea"generaţiei tinere se confirmă şi prin faptul că toţi absolvenţii liceului (100%) îşi fac studiile la cele mai prestigioase instituţii superioare din republică şi ţară. Practic 50% din absolvenţi îşi fac studiile în România şi circa 35 de absolvenţi din ultimele 5 promoţii ale liceului îşi fac studiile la Universităţi din Europa (Franţa, Anglia, Bulgaria, Elveţia, Canada, Olanda, Germania) şi SUA, unul din ei îşi face studiile chiar şi în China.

În ultimii 5 ani şi-au continuat studiile în SUA aproximativ 50 de elevi.

Liceul întreţine legături cu alte instituţii de acest gen din republică, România, SUA şi alte ţări din Europa, sălile de computere fiind conectate la Internet.

Liceul "Mircea Eliade" - instituţie de învăţământ în spiritul reformei auriculare
Din 1995 un grup de profesori din liceu participă la seminarile organizate de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Departamentului Educaţie, Ştiinţă, Tineret şi Sport pentru implementarea curriculumului şcolar.

Din 1998, la iniţiativa directorului liceului, s-a constituit aşa-numitul laborator metodic „Strategii educaţionale" privind implementarea noilor metode şi procedee. În cadrul lui au avut loc mai multe şedinţe de lucru, la care s-au pus în dezbatere următoarele subiecte: „Necesitatea schimbării", „Componenţa obiectivelor", „Operaţionalizarea obiectivelor", „Evaluarea şcolară", „Proiectarea didactică", „Analiza unei ore asistate" etc.

Unii din profesori au fost încadraţi în alcătuirea Curriculumului la diferite discipline.

Catedra
Distribuirea profesorilor pe catedre: clasele primare, ştiinţe, ştiinţe exacte, limba şi literatura română, limbi moderne, ştiinţe socio-umane, catedra diriginţilor permite discutarea competentă şi rezultativă a problemelor vizând spectrul educaţional al activităţii didactice.

Fiecare din aceste catedre organizează aşa-numitele săptămâni ale disciplinei, în cadrul cărora se organizează ore demonstrative, dezbateri, concursuri, mese rotunde, conferinţe, serbări omagiale, întâlniri cu oameni de ştiinţă, cu actori, cântăreţi, medici, profesori universitari, etc. La şedinţele de lucru se iau în dezbatere tehnicile de instruire, evaluarea rezultatelor şcolare etc.


Clubul "Debate"
Programul de dezbateri din Republica Moldova datează din anul 1994, când Fundaţia Soros a început acest program care a trezit interes printre elevii liceelor şi studenţii universităţilor în metoda construirii argumentelor şi contraargumentelor.

De atunci mai multe grupuri de elevi de la "Mircea Eliade" participă la activită
ţile de dezbateri। În prezent, clubul de dezbateri din cadrul liceului cuprinde aproximativ 80 de elevi de la clasa V-a până la XII-a। Activitatea de dezbateri a devenit un eveniment de mare interes în şcoală. Şedinţele clubului, furnamentele de dezbateri, de fiecare dată devin evenimente importante în liceu. Mai mult, profesorii de la română, istorie, biologie utilizează în cadrul orelor tehnici specifice dezbaterilor.
Senatul liceului
Senatul liceului se compune din 23 de membri (câte un elev de la fiecare clasă gimnazială şi liceală, plus şeful senatului); are un program de lucru fixat la începutul anului de studii.

Dintre problemele luate în discuţie, se pune accent pe:

- subiecte din viaţa şcolară a elevilor;

- organizarea activităţilor extraşcolare;

- relaţiile elev-elev; profesor-elev; elev-profesor;

- organizarea de seminarii pentru liceeni ("Educaţia pentru sănătate", „Ecologia sufletului", etc);

- organizarea activităţii "Poţi şi tu ajuta" etc.

Zilele "Mircea Eliade"
Din 1995, în fiecare an, în luna martie liceul organizează Zilele „Mircea Eliade". În acest timp, se desfăşoară conferinţe ştiinţifice, şedinţe ale cenaclului literar, întâlniri cu scriitori, oameni de ştiinţă. Se organizează comunicări la care îşi dau concursul reprezentanţi ai Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova şi din România, elevii din liceul „Mircea Eliade", studenţi de la USM etc. Textele comunicărilor audiate în aceşti ani au fost înmănunchiate în 8 volume, editate cu sprijinul Fundaţiei liceului.

Publicaţii
Viaţa internă a liceului este redată în ziarul „Verde-n Ochi!" („VO!") redactat de grupuri de elevi şi absolvenţi de la liceu. Pe paginile revistei apar articole despre viaţa şcolară, diverse interviuri, versuri scrise de elevi, rezultatele obţinute de elevii liceului la diferite concursuri etc, şi include rubricile: „Ştiri", „Opinii", „Comentarii", „English Page", „Eveniment", „Şcoliţa", „Muzică", „Sport".


Din cele relatate mai sus, reiese că corpul didactic al liceului depune o muncă colosală pentru instruirea unei noi generaţii tinere, cu o nouă mentalitate, cu noi concepţii şi face ca liceul în cauză să devină o şcoală a viitorului, o şcoală a mileniului III.
Citându-l pe Mircea Eliade, îndrumătorul spiritual al liceului, putem spune: „Frumos în noi e faptul căutării".
Odainic, Ioan Gh. Almanah enciclopedic: Vol. I.- Ch., 2009. – P. 158-161.

Niciun comentariu: